Stop met piekeren, in beweging naar meer rust!

Maak voordelig kennis met de werkwijze van ACT en neem deel aan het OMM'etje!

Op vrijdagmiddag 6 juli organiseert AdAante4U een "Ontmoet Moment voor jezelf" met als thema
 
                        " Stop met piekeren, in beweging naar meer rust"

Met een kleine groep (maximaal 8) gelijkgestemden gaan we de natuur in, heerlijk ruimte maken in ons hoofd.
Met kleine gerichte opdrachten zet je de eerste stap naar minder piekeren.
Je gaat inzien hoe je anders met je denken om kunt leren gaan (vanuit de basis ACT, die je leert een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. alles wat je denkt, voelt en ervaart).

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur, nadien is er koffie/thee met iets lekkers op locatie.

Wanneer: Vrijdagmiddag 6 juli 2018 van 13:30 uur tot 15:30 uur
Waar      : Verzamelen bij De Schaft, Fort Roovere
                Ligneweg 3, 4661 PM Halsteren
                Parkeren gratis op de parkeerplaats tegenover de ingang

Kosten   : € 12,50 inclusief BTW en koffie/thee met wat lekkers

Aanmelden: Uiterlijk 4 juli via de mail, onder vermelding van "deelname OMM'etje 6 juli", naar contact@adante4u.nl
 

Addy Verhagen Antens
Registertherapeut/stresscounselor

Intuïtieve workshop "Betekenen met kleur"

" Betekenen met Kleur"
Op woensdag 30 mei vindt er weer een intuitieve workshop plaats.
Schilderen op oesterschelpen en stenen, mede begeleid door Idia Imandt, kunstenaar van Inmandtsland.

Voor meer informatie: klik hier.

Privacy document AdAnte4U

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming na inzage van de te overhandigen informatie.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

 

DD: 07-05-2018

Counselingovereenkomst AdAnte4u

Counselingovereenkomst-
Overeenkomst tot het verrichten van diensten

De ondergetekenden:
 

Naam: …………………………………………………………………………………..…………...
Geboortedatum:………………………………………………………………..……………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………
Hierna te noemen de cliënt
 

en

A.C.M (Addy) Verhagen Antens
Vertegenwoordiger van Adante4U, counselingpraktijk
Gevestigd aan de Tuindersdreef 4, 4614 HG te Bergen op Zoom
Hierna te noemen de counselor

verklaren het volgende te zijn overeengekomen

 

- Op de counselingovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren van AdAnte4U van toepassing.
Cliënt kan de Algemene Voorwaarden op de website van de ABvC inzien of op verzoek een exemplaar ontvangen

- Cliënt verklaart, alvorens deze counselingovereenkomst te tekenen, bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden alsmede voldoende gelegenheid te hebben gehad om kennis te nemen van de inhoud van genoemde Algemene Voorwaarden.

- De dienst die de counselor ingevolge deze overeenkomst voor de cliënt verricht, “counseling” genoemd, bestaat uit het voeren van gesprekken volgens de gangbare methodieken van counseling.

- De counseling zal bestaan uit 1 intake-/kennismakingsgesprek, eventueel gevolgd door “vervolggesprekken”. Deze gesprekken duren ongeveer een uur en worden hierna “sessies” genoemd.

- De sessies zullen plaatsvinden op
0 het praktijkadres van de counselor
0 anders, te weten ……………………………………….
 

- Het aantal sessies bedraagt
0 (aantal) : …………………….
0 nader overeen te komen

- Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Openstaande bedragen voortvloeiend uit de gevoerde sessies zijn direct opeisbaar.

- Een bericht van verhindering door of namens de cliënt dient de counselor tijdig, uiterlijk 24 uur voor de betreffende sessie te bereiken.

- Na wegblijven van de cliënt op een sessie zonder bericht van verhindering heeft de counselor het recht om de betreffende sessie alsnog aan de cliënt in
 rekening te brengen.

- Indien de counselor verhinderd is zal deze de cliënt tijdig, uiterlijk een uur vóór betreffende sessie, hiervan in kennis stellen. Bij overmacht kan de
 counselor niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of andere zaken van de cliënt ten aanzien van de betreffende sessie.

- Bij niet verhinderd zijn van de counselor zal deze gedurende de afgesproken tijd van de sessie aanwezig zijn, ook al komt de cliënt niet.

- Het honorarium van de counselor bedraagt € 87,50 voor elke sessie. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

- Betaling dient te geschieden na iedere sessie, contant en/of factuur op bovenvermelde valuta.

- Indien cliënt kiest voor overmaken van het bedrag, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de counselor aan te
  geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

- Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op

- Indien de cliënt niet voldoet aan zijn financiële verplichtingen wordt deze geacht op dit punt in gebreke te zijn.

- Eventuele rechtmatige prijsveranderingen zullen twee weken vooraf aan een sessie door de counselor aan de cliënt worden medegedeeld.

- De counselor is geregistreerd lid van de “ Algemene Beroepsvereniging voor Counselling” onder nummer 117947

- De counselor dient te handelen in overeenstemming met hetgeen is vermeld in de gedragscode van de “ Algemene Beroepsvereniging voor Counselling”.

- De counselor handelt conform de privacy-overeenkomst, als aanvulling op de counselingovereenkomst.

- De counselor zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

- De counselor acht zich gehouden aan een inspanningsverplichting.

- De counselor dient alle informatie die hij uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep direct of indirect of uit enige andere bron heeft ontvangen als
  vertrouwelijk te beschouwen.

- De cliënt heeft op zijn verzoek inzage in zijn dossier, voor zover het informatie betreft aangaande de cliënt zelf.

- De “Algemene Boeroepsvereniging voor Counselling” is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz), via de SCAG aangesloten bij een groep van onafhankelijke klachtenfunctionarissen en een onafhankelijke laagdrempelige geschillenregeling en geschillencommissie. Komen cliënt en counselor er niet uit, dan zal een eventueel geschil, zo de cliënt dat wenst, direct aan de klachtenfunctionaris worden gemeld. Deze functionaris begeleidt de cliënt bij de verdere afhandeling van zijn/haar klacht.

- Zo de cliënt geen gebruik wenst te maken van de laagdrempelige geschillenregeling c.f. de WKKGZ, is in voorkomende gevallen de rechter te Bergen op Zoom bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AdAnte 4U, counselingpraktijk het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

- Adante4U, counselingpraktijk heeft zich aangesloten bij de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de “ Algemene Beroepsvereniging voor Counselling” .

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Bergen op Zoom, dd …………………… 
        cliënt                                                                          Namens AdAnte4U

       (naam): ……………………………………….                 (naam): …………………………………..
       
       Handtekening: ……………………….                           Handtekening ......................................


 

 

 

Durven loslaten

Na een nachtje vorst vallen alle bladeren ineens van de twee dakplatanen en bedekken de tuintafel en het terras met bladeren. Een mooi gezicht vanuit mijn praktijkruimte.

De bladeren hebben hun kracht verloren, laten los en maken plaats voor nieuwe frisse bladeren, die in de lente weer tevoorschijn komen. Ondertussen komt de boom tot rust, is de stam van de boom weer steviger geworden, is er een jaarring bijgekomen.

Durven wij, net als de bomen ook los te laten?
Vaak houden we het liefste vast aan wat ons dierbaar is, vertrouwd en/of veilig en komen we dus niet los van wat ons in de weg zit, irriteert, ongelukkig maakt of pijn doet, terwijl we meer welzijn willen ervaren.
De oplossing zit hem veelal in het accepteren, durven loslaten, tot rust komen en nieuwe ruimte creëren voor inspiratie en energie om het leven weer meer glans te geven. Net als de boom met zijn jaarringen sla je je ervaringen op, maar de kunst is deze te gaan gebruiken als een bron vol levenservaring waaruit je nieuwe energie kunt putten voor de toekomst.

Hulp nodig bij het vinden van rust, acceptatie en nieuwe inzichten om het leven weer beter aan te kunnen?
Informeer naar wat Addy Verhagen Antens, stresscounselor van praktijk AdAnten4U voor je kan betekenen.
www.adante4u.nl


 

 

Winterslaap? of nieuwe plannen voor 2018?

Eind november hebben Idia Imandt, inspirator van INTUZO en Addy Verhagen, stresscounselor van praktijk AdAnte4U samen twee intuïtieve workshops georganiseerd met als thema "Betekenen".

Op creatieve wijze gingen de deelnemers oesterschelpen en/of stenen beschilderen en namen tijd voor zichzelf in een rustige en mooie omgeving. Dit leverde ware kunstwerkjes op met mooie en inspirerende persoonlijke verhalen.

Al is een datum voor een volgende workshop nog niet bekend, wij houden zeker geen winterslaap!
Door de grote opkomst, het enthousiasme van de deelnemers en inmiddels al weer enkele deelnemers op de wachtlijst, willen we een eerstvolgende workshop plannen eind februari/begin maart. We zijn al weer volop inspiratie aan het opdoen!

Houd de berichtgeving op Facebook in de gaten (o.a. sites van INTUZO en AdAnte4U), zodat ook jij er de volgende keer bij bent.

 

"Betekenen, intuïtieve workshop met stenen en schelpen"

Idia Imandt, inspirator van INTUZO organiseert samen met Addy Verhagen, stresscounselor van praktijk AdAnte4U een intuïtieve workshop.

Tijdens deze workshop neem je op creatieve wijze even tijd voor jezelf en na afloop een persoonlijk kunstwerk mee naar huis. Je hebt geen speciale tekenervaring nodig.

Datum: woensdagmorgen 22 november 2017
Tijdstip: 10.00 uur tot 12.30 uur
Locatie: Daansbergen 7, 4661 RE Halsteren
Kosten €25,- p.p. inclusief materialen, koffie/thee en versnapering. Een eigen steen en/of schelp meebrengen mag ook.


Interesse? Mail naar intuzo.boz@gmail.com o.v.v.: "Workshop Betekenen op 22 november 2017".

Wacht niet te lang met aanmelden, want maximale deelname is 8 personen. Je krijgt een bevestiging van je aanmelding retour.

OMM'etje op donderdag 16 november 2017

Neem nu ook deel aan het OMM'etje, een ontspannende middag voor mantelzorgers.

Addy Verhagen van AdAnte4U organiseert wederom een wandelingen, waarbij de deelnemers elkaar leren kennen en ervaringen en gevoelens kunnen delen, dit begeleid door Addy met coachoefeningen.

Voor de wandelingen op donderdagmiddag 16 november kunt u zich aanmelden.

Thema: "zelfcompassie"

As het allemaal even te druk is in ons hoofd, piekeren we vaak te veel over hoe we iets beter hadden kunnen doen en/of nog gaan doen. Op beiden hebben we veelal geen invloed (meer). Herkennen, erkennen en accepteren van de situatie en zelfcompassie zal meer rust opleveren in je hoofd.
Tijdens de wandeling zullen begeleide oefeningen inzicht geven.

Daarnaast wordt het uiteraard genieten van de wandeling en elkaars gezelschap, de natuur en een bakje koffie/thee met iets lekkers na.
U gaat met nieuwe energie weer huiswaarts.

Lokatie: Fort de Roovere, Ligneweg 3A Halsteren
              Verzamelen op de parkeerplaats tegenover de ingang van Fort Roovere.
Aanvang: 13.30 uur (tot ongeveer 15.30 uur)
Aanmelden via: contact@adante4u.nl
                           o.v.v. deelname aan OMM'etje op 16 november + eventueel een nummer waarop je telefonisch
                                   bereikbaar bent.
Kosten deelname: € 12,50 inclusief BTW 
Inschrijven kan tot 14 november  2017
U krijgt een bevestiging van inschrijving en daarbij aanvullende informatie.

 

Graag tot ziens op 16 november aanstaande!

Addy Verhagen Antens
Registertherapeut/stresscounselor
www.adante4u.nl

 


 

"Van dagelijkse hectiek naar vakantiegevoel"

OMM'etje op vrijdag 18 augustus 2017.

Wederom organiseert Addy Verhagen van AdAnte4U een ontspannende wandeling, waarbij de deelnemers elkaar beter leren kennen en ervaringen en gevoelens kunnen delen, dit begeleid door enkele coach oefeningen.

Thema:" Van dagelijkse hectiek naar vakantiegevoel".

Voorop staat de ontspanning, genieten van de wandeling en elkaars gezelschap in een mooie natuur. De coach oefeningen brengen de verdieping. 
Nadien wordt u een bakje koffie/thee met iets lekkers aangeboden.

Lokatie: Fort de Roovere, Ligneweg 3A Halsteren
Datum : 18-08-2017
Tijd       : 13.30 - 15.30 uur

Aanmelden via: contact@adante4u.nl
Kosten deelname: € 12,50 inclusief BTW
Inschrijven kan tot 16 - 08 - 2017

U krijgt een bevestiging van inschrijving en daarbij aanvullende informatie.

Graag tot ziens op 18 augustus aanstaande!
 

OMM'etje op 15 juni 2017 met als thema "Stop met piekeren, kom uit je hoofd en in beweging".

Addy Verhagen van AdAnte4U organiseert wegens succes voor de tweede keer een ontspannende wandeling, waarbij de deelnemers ervaringen en gevoelens kunnen delen en door een vijftal stappen(opdrachten) geleid worden naar een manier om het piekeren te stoppen. En dit alles in een prachtige natuuromgeving. 

Thema van dit OMM'etje (ontmantelmoment):
" Stop met piekeren, kom uit je hoofd en in beweging!"


Wanneer:  Donderdagmiddag 15 juni van 13.30- 15.00 uur
Waar      :  Verzamelen bij Stayokay, Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom
Kosten   :  € 10,- inclusief BTW en koffie/thee met wat lekkers

Is je interesse gewekt en denk je dat het iets voor jou is, meld je dan nu aan. De groep bestaat uit maximaal 10 persoen.
De wandeling duurt ongeveer een uur, nadien napraten onder het genot van koffie/thee en iets lekkers op locatie,
Niet alleen mantelzorgers en chronisch zieken maar ook anderen die interesse hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Aanmelden: Uiterlijk 12 juni via de mail contact@adante4u.nl

Graag tot ziens!

Addy Verhagen Antens
Registertherapeut/stresscounselor
www.adante4u.nl

OMM-etje, Ontmantel Moment Mantelzorger

Eerste OMM-etje zeer geslaagd!

Donderdag 30 maart j.l. hebben een aantal toegewijde mantelzorgers het eerste
Ontmantel Moment voor Mantelzorgers  
bijgewoond, georganiseerd door Addy Verhagen van counselingpraktijk AdAnte4u

Ervaringen/reacties van deelnemers:
"Even een time out en ik had het ook nodig"

"'t Was een bijzondere wandeling met fijne gesprekken met andere mantelzorgers"

"Positief ervaren, vond het heel apart om zo indringend met anderen te praten, doe ik normaal nooit hoor!"

Vanuit het startpunt Stayokay te Bergen op Zoom gingen we op weg. Middels diverse opdrachten leerden de deelnemers elkaar beter kennen, deelden hun persoonlijke verhalen en vonden steun bij elkaar. Elke mantelzorger herkende en erkende de belastende taken en stresssituaties, die ze allen ervaren en zag het belang in om goed te zorgen voor zichzelf en grenzen te stellen.
Na de afsluiting met koffie/thee en appeltaart ging iedereen met frisse energie weer huiswaarts.

Adante4U organiseert in de nabije toekomst meer OMM-etjes.
Houd dus de social media en of je mailbox in de gaten!

Aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail naar contact@adante4u.nl en u wordt toegevoegd aan de verzendlijst.

Workshop Mantel-Zorg voor jezelf

Op 24 januari 2017 hebben 12 mantelzorgers regio Bergen op Zoom, deelgenomen aan de inspirerende workshop

Mantel - zorg voor jezelf

Tijdens de workshop kwamen erkenning-en herkenningspunten voorbij en werd nader ingegaan op het omgaan met de situaties en gevoelens waar de mantelzorger ongevraagd mee is geconfronteerd.
De deelnemers waren openhartig en een luisterend oor en steun voor elkaar!

De avond werd georganiseerd door Steunpunt Mantelzorg Bergen op Zoom en vormgegeven door Addy Verhagen, stresscounselor van counselingpraktijk AdAnte4U, gevestigd te Bergen op Zoom.

Een impressie van de avond: